top of page

תסקיר סביבתי למשרדים

המסמך הוכן לבקשת חברה אירופאית, שפעילותה בישראל כוללת שיווק, מחקר והפצה (ללא ייצור). החברה בנתה תוכנית סביבתית מדורגת, שאמורה להיות מיושמת על פני מספר שנים. נציגי החברה פנו אלינו על מנת שנערוך סקר מקיף על השפעת הפעילות במשרדים ועובדי החברה על הסביבה, לאיתור תחומים לשיפור והתייעלות סביבתית, ונמליץ כיצד ניתן להגשים את המטרות שהוצבו ע"י המטה הבינ"ל של החברה.

לצורך קיום הסקר ערכנו סיור במתחם המשרדים ובסביבתם, נפגשנו עם נציגי החברה והפצנו שאלון רחב בקרב העובדים, שמטרתו היתה לבחון את מידת הקשר בין האג'נדה הסביבתית של החברה לבין העובדים.

במהלך הסקר בחנו את השפעת הפעילות של החברה על הסביבה באמצעות חישוב פליטות פחמן דו חמצני מפעילות הנסועה וצריכת החשמל, את הנהלים והרגלי הצרכנות של החברה בתחומי הרכש, המים, הקשר עם החברות החולקות עמה את הבניין, שיתופי פעולה פנים-אירגוניים ועם גורמי חוץ.

הדו"ח שהגשנו לחברה כלל את סקירת המצב הקיים, מסקנות והמלצות מעשיות ברמת התשתיות ואימוץ הרגלים חדשים לצמצום השפעת החברה ועובדיה על הסביבה.

bottom of page