top of page
פרשה טכנית סביבתית

פרשה טכנית

פרשה טכנית הינה מסמך המתאר את פעילות העסק, הנערך על ידי איש מקצוע מוסמך לתחום בו עוסק העסק.

 

בעל העסק מחויב להגישו לרשות הרלוונטית, המחלקה לרישוי עסקים ברשות המקומית, משרד הבריאות או למשרד הגנת הסביבה בטרם הגשת בקשה להיתר בניה או רישיון עסק.

?מה כולל המסמך

פרשה טכנית מפרטת את מהות, פעילות וכלל התהליכים המתרחשים בבית עסק (יצור, חומרי גלם, איחסון, שינוע ועוד), לצד ההשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות הנובעות מכורח פעילותו.

 

פרט לפירוט כלל התהליכים והפעילויות העסקיות בעסק, המסמך מתאר את המתקנים ומקורות הזיהום הפוטנציאלים (חומרים שבשימוש, כולל ריכוזים ופליטות צפויות), לרבות פסולת, שפכים, זיהום אוויר, חומרים מסוכנים, מפגעי רעש, קרינה ועוד.

 

המסמך מגובה באישורים, תרשימים, מאזני חומרים ועוד, שמטרתם להוכיח כי העסק פועל על מנת לצמצם נזקים סביבתיים הנגרמים מתוקף פעילותו.

מטרת המסמך כאמור, הינה להציג את ההיבטים הסביבתיים הכרוכים בתפעול העסק ולהוכיח כי הם עומדים בדרישות החוק.

מתי יש צורך בהצגת פרשה טכנית?
  • בעת הקמת עסק

  • בעת הגשת בקשה להיתר בניה

  • בעת חידוש רשיון עסק

  • במידה ומתבצע שינוי תפעולי כלשהו בעסק

מטרת הפרשה הטכנית בעת חידוש רשיון עסק, הינה להוכיח כי לא חלה הרעה בהיקף ההשפעות הסביבתיות הנגרמות מתוקף תפקודו של העסק, ממועד ההצהרה הקודמת לה.

 

כל עסק, ללא יוצא מין הכלל, נדרש בהצגת פרשה טכנית, אך קיים הבדל בדרישות לתוכן המסמך, החלות על עסקים מתחומים שונים. התוכן והפרטים בפרשה טכנית למפעל תעשייתי, לדוגמא, שונה מזו של מסעדה.

 

מה חשוב לבעל עסק לדעת בטרם הגשת פרשה טכנית?

מטרת המסמך הינה להציג הוכחה כי פעילות העסק עומדת בכל התקנות והחוקים וכי לא תוביל לפגיעה בסביבה ולמטרדים לאוכלוסייה שבקרבתו.

 

מומלץ להיוועץ ולהיעזר באיש מקצוע מנוסה מתחום הסביבה בעת כתיבת פרשה טכנית, משום שמסמך זה מהווה תנאי הכרחי לקבלת רישיון עסק.

 

מסמך שהוגש בצורה לא מקצועית עלול לגרום לדחיית הבקשה על ידי הרשויות, עיקוב פתיחת בית העסק ולהוצאות נוספות ומיותרות.

חברת סוטוק הנדסה סביבתית מומחית בתחום הייעוץ הסביבתי  ורישויי לעסקים. צוות העובדים והיועצים שלנו מנוסה בהכנת מסמכים סביבתיים וליווי מול הרשויות, ואנו נלווה אתכם במהלך כלל התהליך, מתחילתו ועד קבלת כלל ההיתרים הנדרשים במקצועיות וביעילות הנדרשים.

צור קשר

bottom of page