top of page
היתר פליטה.jpg

היתר פליטה

חברת "סוטוק הנדסה סביבתית" מתמחה במתן ייעוץ סביבתי ובפרט בהגשת הבקשה להיתר הפליטה
עבור מפעלים, כאשר איסוף וארגון החומר הנדרש לכתיבת הדוח, ביצוע החישובים והגשת הבקשה
למשרד להגנת הסביבה נעשים כולם באופן המקצועי והמדויק ביותר, תוך שמירה על לוחות זמנים קפדניים,
קשר רציף עם צוות המפעל וביצוע סיורים מקצועיים בשטח.

 

חברת סוטוק מלווה את הלקוח בתהליך הגשת הבקשה להיתר הפליטה החל משלב איסוף המידע
עד לקבלת ההיתר, תוך נקיטה בגישה של "סגירת כל הקצוות" עבור הלקוח.

 

סוטוק ממשיכה ללוות ולהדריך את הלקוח מול הגולטור גם בשלב שלאחר קבלת ההיתר
והתאמת המפעל לדרישותיו השונות של המשרד להגנת הסביבה.

היתר פליטה מתבצע היום כחלק מתהליך אסדרה סביבתית משולב במפעלי תעשייה, כדרישה של המשרד להגנת הסביבה. 


סוטוק הנדסה סביבתית מבצעת כיום מגוון היתרי פליטה עבור לקוחות הנדרשים לחדש את המידע בהיתרים הקיימים ועבור מפעלים חדשים כגון מפעל האמוניה הקם בנגב לאחר סגירת מיכל האמוניה בחיפה.

מי צריך היתר פליטה?

 

על פי חוק אוויר נקי התשס"ח-2008, מפעלים שיש להם פוטנציאל גבוה לפליטה של זיהום אוויר
לסביבה מחויבים להנפיק היתר פליטה לאוויר כחלק מאסדרה סביבתית משולבת (אינטגרטיבית).

 

זהו תנאי של המשרד להגנת הסביבה להמשך פעילות של המפעל, על פי החוק.

 

מטרת החוק, על פי "חוק אוויר נקי":

"...להביא לשיפור של איכות האוויר וכן למנוע ולצמצם את זיהום האוויר, בין השאר על ידי קביעת איסורים
וחובות בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, והכל לשם הגנה על חיי אדם, 
בריאותם ואיכות חייהם של בני אדם ולשם הגנה על הסביבה, לרבות משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי, למען הציבור ולמען הדורות הבאים ובהתחשב בצורכיהם".

מהו היתר פליטה?

היתר פליטה הוא מסמך המכיל בתוכו את כלל המידע לגבי האתר, הפליטות ממנו ועמידתם בתקנים הסביבתיים הקבועים בחוק.
 

היתרי פליטה כוללים גם תיאור של כלל התהליכים במפעל והשוואתם אל מול הטכנולוגיות המטיביות הקיימות (BAT-Best Available Techniques) בשוק כיום, על פי מסמכי הBREF (Best Available Techniques Reference Document) הקובעים את הסטנדרט העדכני ביותר של הקהילה האירופית.

 

כחלק מההיתר, תיעשה גם תכנית לסגירת פערים, הפחתת פליטות ויישום הטכנולוגיה המיטבית במפעל.
 

במסגרת זו, יש לבצע גם סקר סביבתי של השפעת המפעל על סביבתו, מהיבטים שונים, לדוגמה של זיהום אוויר ופיזור המזהמים במרחב, העברת השפכים מהאתר למכון טיהור שפכים ציבורי או הזרמת קולחין לאחר טיפול למקורות המים בסביבה, וכדומה. 

הנתונים המפורטים לעיל מסייעים למשרד להגנת הסביבה לקבוע את התנאים בהיתר הפליטה שיחולו על המפעל ויאפשרו לו להמשיך לפעול תוך שמירה על הסביבה ובריאות הציבור.

 

לאחר קבלת היתר פליטה, הוא נשאר בתוקף למשך 7 שנים, בהן על העסק לפעול לביצוע שיפור מתמיד של התהליכים במפעל והתאמתם לדרישות שנקבעו על ידי הממונה מטעם המשרד להגנת הסביבה, ולטכנולוגיה המיטבית הקיימת בהתאם לסקטור בו פועל המפעל, על פי מסמכי הBREF העדכניים ביותר של הקהילה האירופית.


בשל היקף העבודה הגדול והידע המקצועי הרב שדורשת הגשת הבקשה להיתר פליטה, מפעלים רבים נעזרים בייעוץ סביבתי לצורך קבלת ההיתר.

מהם השלבים להגשת היתר פליטה?

1. הגשת בקשה לחידוש היתר פליטה

2. בדיקת שלמות ההיתר ודרישה להשלמות

3. הגשת השלמות

4. בחינת מהות הבקשה ודרישת תשובות מהמפעל

5. הגשת מענה למסמך מהות

6. טיוטת היתר פליטה

7. התייחסות לטיוטת היתר הפליטה

8. התייחסות להערות המפעל

9. פרסום טיוטת ההיתר להערות הציבור

10. התייחסות להערות הציבור

11. קבלת היתר הפליטה

תוכן היתר הפליטה

 

הבקשה להיתר הפליטה כוללת את הנושאים הבאים:

  • מידע כללי על מקור הפליטה

  • סקר תהליכים

  • סקר פליטות

  • ניתוח פערים מול ה-BAT

  • אופן בחירת הBAT

  • תכנית לסגירת פערים, יישום BAT והפחתת פליטות

  • סקר סביבתי

 

תחילה, מפרט היתר הפליטה מידע כללי לגבי האתר, שטח המפעל והאזור הגיאוגרפי בו נמצא, כולל מפות שטח ומפות של האתר עצמו, תוך פירוט מיקום מתקני הייצור במפעל, אזורי אחסון, מקורות פליטת המזהמים מהמפעל ועוד.

לאחר מכן, כחלק מסקר התהליכים מפורטים כלל התהליכים במפעל האחראים על יצירת מזהמים, המקורות לפליטת מזהמי אוויר מהמפעל, ודרכי הטיפול במזהמים הנפלטים.


בסקירת תהליך יצירת המזהמים, מפורטים נתוני מתקני הייצור במפעל והתהליכים השונים המתרחשים בהם, נתונים על מתקני שריפת דלקים וייצור אנרגיה במפעל, נתונים על מיכלי אחסון, פסולת, מערכות קירור, מערך הטיפול בשפכים התעשיתיים, תשטיפי שטח ומי נגר, תשתיות של הולכה אחסון ושינוע, ופירוט צריכת המים והאנרגיה במפעל, לרבות סקר אנרגיה.
 

בשלב הבא נעשית סקירה של מקורות פליטת מזהמי האוויר מהמפעל, בה מפורטים נתונים על מקורות מוקדיים (למשל ארובות), ומקורות שטח (דוגמת מערומים, בריכות וכד'-שמהם יכולים להיפלט מזהמי אוויר).
 

לאחר מכן מפורטות דרכי הטיפול במזהמי האוויר המתבצעות, לרבות הטכנולוגיות בהן משתמש המפעל ועוד מגוון תרשימים והסרטוטים הנדרשים.

בנוסף, מתבצע סקר פליטות הכולל בתוכו: סקר פליטות מוקדיות ולא מוקדיות לאוויר, הערכת פליטות לאוויר עקב דליפות מרכיבי ציוד, סקר פליטות לא שגרתיות הנפלטות באירועים שונים לאוויר, סקר שפכים, סקר מקורות העשויים לגרום לזיהום קרקע, סקר פסולת, ופליטות לא שגרתיות של שפכים ופסולות.

 

כמו כן, נסקרים מטרדי ריח ורעש בסביבת המפעל כתוצאה מפעילותו, ומתבצע מאזן מסה עבור המפעל לצורך בקרה על הפליטות מכל אחד מהמקורות.

בנוסף לסקר התהליכים וסקר הפליטות, נעשה גם ניתוח כולל של דרישות הBAT על פי הBREF, ושל העמידה של המפעל בדרישות אלו.
 

התחומים שלגביהם נבדקים הפערים אל מול הדרישות כוללים בין היתר: מדיניות סביבתית (לדוגמה קיומה ותפקודה התקין של מערכת ניהול סביבתי באתר), טכנולוגיות בהם משתמשים באתר לצורך טיפול במזהמים והפחתת הפליטות, נהלים ותחזוקה של האתר לצורך מניעה של תקלות ואירועים חריגים, הטיפול באירועים כאלה אם כן מתרחשים ותיעוד שלהם, דיגום וניטור סביבתי, התייעלות אנרגטית על פי הטכנולוגיות הקיימות בשוק, ונהלי הדיווח לממונה בכלל הנושאים הדורשים זאת.

לאחר ביצוע סקר הפערים, מבצעים גם תכנית לסגירת פערים אלה, הכוללת בין היתר ביצוע השיפורים והשינויים השונים במפעל, תוך יישום הטכנולוגיות השונות הנדרשות על פי הBAT.

 

לבסוף, כחלק מהדרישות להגשת הבקשה לקבלת היתרי פליטה מתבצע גם סקר סביבתי של פליטות לאוויר, וסקר סביבתי של שפכים.

מטרתו של הסקר הסביבתי של הפליטות לאוויר להעריך את השפעת המפעל על סביבתו מבחינת ריכוזי מזהמים, על סמך מודלים לפיזור מזהמי אוויר כמו AERMOD ו-CALPUFF.
 

סקר זה מבוצע על מנת להעריך את איכות האוויר בסביבת המפעל במצב הקיים לפני, ולהשוות לעומתה את איכות האוויר בסביבת המפעל לאחר ביצוע השינויים לצורך הפחתת הפליטות.

מטרתו של הסקר הסביבתי בנושא השפכים להעריך את השפעת הקולחים מהמפעל על ריכוז המזהמים בקולחים ובבוצות המועברים ליעדים השונים כגון: מט"ש ציבורי, מאגר המשמש להשקייה, או הזרמה לסביבה הפתוחה כגון נחלים, הזרמה לים, ועוד.

 

באותו אופן כמו בסקר הפליטות לאוויר, מתבצעת השוואה בין הריכוזים במצב הקיים לבין הריכוזים לאחר ביצוע השיפורים ויישום תכנית סגירת הפערים שנקבעה.

 

כפי שמתואר לעיל, תהליך כתיבת היתר פליטה הינו פרויקט גדול ומורכב הדורש ידע מקצועי רב, היכרות עמוקה ביותר עם הרגולציה, התקנים, הדרישות השונות והטכנולוגיות הקיימות בשוק, הן לצורך צמצום הפליטות מהמפעל והן להתייעלות כלכלית ואנרגטית שלו.

חברת סוטוק מבצעת את הגשת הבקשה לקבלת היתר פליטה באופן המקצועי ביותר, תוך שמירה על לוחות זמנים, ליווי הלקוח בכל השלבים של התהליך תוך מתן ייעוץ מקצועי כיצד לייעל את התהליכים השונים במפעל, להפוך אותו לסביבתי יותר, ואף לחסוך ללקוח כסף רב תוך כדי התהליך.
 

הייעוץ הסביבתי שחברת סוטוק מספקת, מאפשר לעסק שלך לעמוד בכל התקנים הנדרשים בחוק,
להימנע מקנסות מיותרים ותלונות, לייעל את התהליך בו, תוך כדי שמירה על הסביבה ובריאות הציבור.

 

 

bottom of page