top of page
סקר קרקע

סקר קרקע

הרגולציה בנוגע לשמירת הקרקעות מפני זיהום נמצאת בשנים האחרונות במגמת עלייה והחמרה. זאת, מתוך הבנה כי הקרקעות מהוות בסיס לחיים שלנו ושל שאר בעלי החיים על פני כדור הארץ.

 

הקרקע היא משאב חיוני המשמש את האדם הצומח ושאר בעלי החיים.

 

זיהום קרקע עלול להוות מטרד וסכנה בהיבטים רבים -  חלחול מזהמים למי התהום או זליגה למאגרים עיליים ופגיעה במי השתייה, השפעה על האוויר שאנו נושמים בקרבת קרקעות מזוהמות, ועוד. כל אלו מהווים מקור למחלות רבות ואף עלולים להוות סכנה ממשית לחיים.

 

על מנת לשמור על הקרקעות מפני זיהום וסכנות, המשרד להגנת הסביבה דורש מתעשיות ומפעלים, בעת הצורך, לערוך סקר קרקע על מנת לקבל תמונת מצב אודות זיהום פוטנציאלי וכך לדרוש טיפול ושיקום הקרקעות המזוהמות.

 

?מהו סקר קרקע

 

על פי דרישות המשרד להגנת הסביבה, אתרים תעשייתיים בהווה או בעבר נדרשים לבצע סקר קרקעות כאשר התגלה זיהום קרקע או נמצא חשד לזיהום קרקע.

 

סקר קרקע נועד לברר מהם סוגי המזהמים באזור המזוהם, מה ריכוז המזהמים בקרקע, ומה היקף הזיהום-שטח ועומק הזיהום.

 

בסקר הקרקע מתבצעות, בין היתר, הערכות סיכונים לסביבה ולשוהים בסביבת האזור המזוהם; עובדי האתר, אזורים מיושבים בקרבת האתר, ועוד.

 

מטרת סקר הקרקע לקבוע ולאמוד את סוג המזהמים בקרקע וריכוזם וכך לאמוד את הסיכון הנשקף לסביבה ולבריאות הציבור.

?מי צריך סקר קרקע

 

סקר קרקעות נדרש מתעשייה או מפעל חדש כתוצאה ממצאיו של סקר היסטורי.

 

את הסקר ההיסטורי נדרש לבצע בעת מתן רישיונות עסק, בקשה להיתר רעלים, בתהליכי תכנון ובנייה של אתר תעשייתי חדש, או בעת סגירת מפעל אשר עבד עם חומרים מסוכנים.

 

על פי ממצאי הסקר ההיסטורי, המשרד להגנת הסביבה בוחן ומעריך אם יש חשש לזיהום קרקע באתר המדובר.

 

במידה והממצאים מהסקר ההיסטורי יצביעו על כך שיש אפשרות ממשית לזיהום הקרקע, ידרוש המשרד להגנת הסביבה בביצוע סקר קרקע מקיף ומעמיק, על מנת לבחון את פוטנציאל הזיהום הקיים ואף לדרוש לשיקום או טיפול בקרקעות מזוהמות במקרים הנדרשים לכך.

?מהן הדרישות בסקר קרקע

 

סקר קרקע הוא בדיקה פיזית של קרקע החשודה בזיהום, באמצעות קידוחים ולקיחת דגימות קרקע הנבדקות במעבדה.

 

בהסתמך על הנתונים, ניתן יהיה לקבוע האם הזיהום עובר את ערכי הסף המותרים למזהמים בקרקע, לאמוד את הסכנות וכן גם להציע טיפול בקרקעות מזוהמות רלוונטי לקרקעות אלו.

 

בנוסף, בסקר הקרקע יהיה ניתן לאמוד את ההשפעה על זיהום הקרקע מול האזורים המשרתים את הציבור (רצפטורים ציבוריים) . במידה והזיהום יהווה סכנה לאזורים אלו יידרש האתר לטפול בקרקעות המזוהמות.

לסיכום, סקר קרקעות הינו דוח אשר יוגש לאישור המשרד להגנת הסביבה, אשר מכיל בתוכו את ממצאי דיגומי הקרקע, ניתוח הממצאים ותוכנית לטיפול והתמודדות רלוונטית יחד עם מסמכים רלוונטיים.

 

סוטוק ייעוץ והנדסה סביבתית, מתמקצעים בהכנת סקר קרקע. בסוטוק דואגים להמליץ על אופן הטיפול המיטבי והיעיל ביותר לטיפול בקרקעות מזוהמות, זאת על מנת לחסוך ללקוחות עלויות מיותרות.

 

סוטוק עובדת מזה שנים עם לקוחות בתעשיות השונות המעוניינים להקל על ההליכים הבירוקרטיים בהיבט הרגולטורי-סביבתי, באופן מקצועי מיטיבי וכלכלי.

bottom of page