top of page

כתיבת תיק מפעל למפעל ציפוי מתכות

בפרויקט זה ביצענו עדכון לתיק מפעל של מפעל ציפוי מתכות, על פי תבנית תיק המפעל העדכנית ביותר הדרושה בחוק לרישוי עסקים. תיק המפעל עודכן לפני כמעט 10 שנים בפעם האחרונה לפיכך נדרשנו כמעט לכתוב אותו מחדש.

תיק המפעל כולל בתוכו תיאור מפורט של המפעל, לרבות החומרים המסוכנים הקיימים בו, הערכת הסיכונים הנשקפים מהפעילות במפעל, ודרכי ההתמודדות עימם. תוך עדכון תיק המפעל נותחו תרחישי חירום שונים ונקבעו שלבים שונים לצורך תפעול האירוע, ביניהם: תגובה מיידית, מענה ראשוני, מענה משלים ושיקום.

תיק המפעל החדש כולל בתוכו נוהל חירום מפעלי מסודר המתייחס לכל הגורמים, ביניהם נוהל תגובה מיידית לאירוע חירום, צוותי חירום בתוך המפעל, גורמי דיווח פנימיים וגורמי חוץ, רצפטורים ציבוריים בסביבת המפעל, הנחיות לגבי אוכלוסיית המפעל בעת אירוע, אמצעי כיבוי, שינוע, חילוץ ועוד.

תרחישי החירום ונתוני המפעל נותחו לעומק בפרויקט זה, תוך התחשבות בסביבת המפעל, נתונים מטאורולוגיים, תנאי המפעל והחומרים המסוכנים המצויים בו, אמצעי חירום ושליטה באירוע, אמצעי מגן אישי וכדומה. איסוף הנתונים לצורך עדכון תיק המפעל נעשה בצורה המקצועית ביותר תוך קשר צמוד עם אנשי המפעל ומתן ייעוץ סביבתי, וכלל בין היתר סיור בשטח המפעל.

חברת סוטוק ביצעה את כתיבת ועדכון תיק המפעל על פי הדרישות בחוק, תוך מתן ייעוץ סביבתי ברמה המקצועית ביותר וסגירת כל הקצוות בתהליך.

bottom of page