top of page
תסקיר השפעה על הסביבה

תסקיר השפעה על הסביבה / סקרים סביבתיים

תסקיר השפעה על הסביבה, נקרא גם סקר סביבתי, הוא מסמך הבוחן את כלל ההשלכות הצפויות כתוצאה מיישום של תוכניות פיתוח או בנייה על הסביבה והאוכלוסיה.

 

צעד זה מסייע ליזם בכל הקשור לקבלת האישורים הנדרשים לתוכנית אל מול הרשויות.

 

אחריות ביצוע תסקיר סביבתי מוטלת על היזם, וזאת על פי הנחיות מפורטות של המשרד להגנת הסביבה.

חברת סוטוק הנדסה סביבתית בעלת ניסיון רב בביצוע תסקירי השפעה על הסביבה כחלק מהשירות הרגולטורי של הייעוץ הסביבתי בחברה, ונשמח לעמוד לשירותכם בנושא.

מדוע חשוב לבצע סקרים סביבתיים?

מטרתו של תסקיר השפעה על הסביבה לספק ליזם, לרשויות ולציבור את כל הידע ההכרחי בטרם הוצאת תוכנית אל הפועל, וזאת על מנת למזער כל נזק סביבתי (לקרקע, לאוויר ולמקורות המים) וציבורי (דוגמת רעש וזיהום אוויר).

 

בנוסף, ביצוע תסקיר סביבתי, לרוב מסייע בהפגת חששות הציבור מפני ההשפעות העתידיות של הפרוייקט הצפוי על הסביבה.

מה כולל תסקיר השפעה על הסביבה?

סקר סביבתי כולל חמישה פרקים:

1. תיאור הסביבה טרם ביצוע התוכנית המוצעת, וזאת על מנת ליצור בסיס השוואתי למצב הסביבה.

2. פירוט הסיבות לבחירת המיקום לביצוע התוכנית המוצעת, והצבעה על היתרונות אל מול מיקומים חלופיים.

3. תיאור ופירוט הפעילות העתידה מביצוע התוכנית המוצעת.

4. פירוט הערכות ההשפעה על הסביבה מהוצאה לפועל של התוכנית המוצעת. בנוסף, מפורטים האמצעים הנדרשים על מנת למזער את ההשפעה השלילית על הסביבה.

5. סיכום ממצאים והמלצות לגבי התוכנית המוצעת.

באילו היבטים עוסק התסקיר הסביבתי?

תסקיר סביבתי יתייחס וינתח בהתאם לצרכים הספציפיים של כל תוכנית, תוך בחינת היבטים שונים, בינהם: זיהום מים, קרקע ואויר, קרינה, רעש, הערכת סיכונים, טיפול בחומרים מסוכנים, חי וצומח, תכנון פיזי וחזות ונוף.

מתי יש צורך בביצוע תסקיר השפעה על הסביבה?

ביצוע סקר סביבתי מחויב על פי חוק, המעוגן בחוק התכנון והבניה, במקרים בהם מוגשת תכנית אשר ביצועה עלול לגרום להשפעה ניכרת על הסביבה. התסקיר מתוכנן בצורה ספציפית בהתאם לתוכנית המוגשת.

 

התסקיר מציג את ההשפעות הסיבתיות הכרוכות בהוצאת התוכנית אל הפועל ומראה מהם האמצעים הנדרשים על מנת להפחית את הנזק הסביבתי הצפוי.

 

בנוסף, תסקיר השפעה על הסביבה מסייע בשלב בו נדרשים לבחון השפעות סביבתיות של החלופות השונות לתוכנית המוצעת.

 

מצבים נוספים בהם יש צורך בקיום תסקיר:
  1. אזור תעשיה המותרת בו פעילות העלולה לגרום לזיהום סביבתי, כמו מרכזי אחסון שינוע וייצור של חומרים מזהמים ו/או מסוכנים.

  2. התוכנית כוללת אזור בעל ערך ורגישות סביבתית גבוהה, הנגזר ממשאבי טבע או נוף שבתחומו.

  3. התוכנית מתוכננת באזור בעל חשיפה למפגעים סביבתיים העלולים להשפיע על הוצאת התוכנית אל הפועל והפעילות השוטפת שלה.

 

תסקיר השפעה על הסביבה הינו מסמך מקיף ומפורט ביותר, בעל חשיבות רבה, והינו חלק מהותי בשלבי התכנון והבנייה. כאמור, יש להכינו בהתאם להנחיות מפורטות של המשרד להגנת הסביבה.

 

סקרים סביבתיים - מעוניינים בביצוע סקר סביבתי?

צוות היועצים, האקולוגים והמהנדסים של סוטוק הנדסה סביבתית כאן על מנת לתת לכם את שירות סקרים סביבתיים המקצועי ביותר, תוך ייעול התהליך, ליויי שלכם לכל אורך הדרך מול הרגולטורים והתאמה מדויקת לצורכיכם.

bottom of page