top of page

תסקיר השפעה על הסביבה

בפרויקט זה התבקשנו לבצע תסקיר השפעה על הסביבה, לצורך מפעל של חברה בינלאומית.
על מנת לבצע ניתוח נתונים מקיף, נבדקו כל ההיבטים הסביבתיים והבטיחותיים של המפעל.
כחלק מהסקר בוצע ניתוח של מבנה המפעל, תשתיות, הטופוגרפיה, גיאולוגיה, משטר הגשמים, זרימות, הידרוגיאולוגיה של האזור, ועוד.

הדוח הסופי כלל נתונים ודוחות הנוגעים לרשויות השונות, המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, היתרי בניה וכו', כאשר נסקרה גם התנהלות המפעל בשגרה וחירום, הכשרות כוח אדם, וכדומה.

נעשתה בדיקה מקיפה של ההשפעות הסביבתיות של המפעל, החל מחומרים מסוכנים, היתר רעלים, נהלי בטיחות, סקר מרחקי הפרדה, סקר קרקעות, טכנולוגיות טיפול בשפכים תעשייתיים ומים מליחים, סקרי פליטות, סקר שפכים, פינוי וטיפול בפסולת מסוכנת, ועוד.

הדוח נעשה על פי ובהתאם לדרישות של המשרד להגנת הסביבה והתייחס לכלל החקיקה הסביבתית בנושאי הגנה על הסביבה, איכות מים, איכות אוויר, פסולת ומחזור, טיפול במים ושפכים, אחזקה ועבודה עם חומרים מסוכנים, כללי בטיחות עבודה, והרגולציות השונות.

פרויקט תסקיר ההשפעה על הסביבה היה מוגבל בזמנים, ועם זאת ביצעה אותו חברת סוטוק במקצועיות ועל הצד הטוב ביותר, תוך הסתכלות מקיפה והתחשבות בכלל הגורמים המשפיעים על הסביבה.

חברת סוטוק מתמחה בתסקירי השפעה על הסביבה ומלווה את הלקוח לאורך כל התהליך בייעוץ סביבתי ועבודה מול הרשויות השונות וגורמי הרגולציה.

bottom of page