top of page

הפרדת היתר רעלים

לרוב, כל חברה העוסקת החומרים בעלי מרכיבי סיכון, נדרשת בהיתר רעלים. בפרויקט זה הלקוח הינו חברת-בת שפעלה תחת היתר רעלים כולל של החברה.

לרוב, כל חברה העוסקת החומרים בעלי מרכיבי סיכון, נדרשת בהיתר רעלים. בפרויקט זה הלקוח הינו חברת-בת שפעלה תחת היתר רעלים כולל של החברה. הלקוח פנה אלינו לאחר שנתקבלה דרישה להפרדת היתר הרעלים על פי שיוך למספרי ח.פ שונים.


על פי חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993 כל שימוש בחומרים מסוכנים נדרש בהיתר רעלים. מאחר והחומרים המסוכנים כבר היו בשימוש על ידי הלקוח ולא ניתן היה לעצור את הפעילות, יצאנו, יחד עם הלקוח, למרוץ נגד הזמן במטרה להנפיק את ההיתר במהירות המרבית.


במסגרת העבודה על היתר הרעלים, סקרנו את כל גיליונות הבטיחות של החומרים שנרכשים ע"י החברה ואת סיכומי הרכש בשנים האחרונות, ויחד עם הלקוח ביצענו הערכת כמויות לצורך הבקשה להיתר הרעלים.


בסקירת גיליונות הבטיחות, מצאנו חומרים רבים שאינם מסווגים כמסוכנים אך הם מכילים מרכיבים מסוכנים מעל כמות הסף למרכיבים אלו, ולכן נחשבים רעלים על פי החוק על אף שלא צוינו קבוצת סיכון או מספר אום.


לאחר גיבוש רשימת החומרים הסופית, נערך סיור ע"י ממונה הרעלים המחוזי ובעקבותיו קיבלה החברה רשימת דרישות לצורך התאמת המפעל לאחסון החומרים כגון הגדרת אזורי אחסון מופרדים, אזור פריקת רעלים, מאצרות, שילוט, מעקב (פנקסי רעלים), הכנת תיק מפעל ועוד.


תהליך אישור הבקשה להיתר רעלים והתאמת המפעל ארך מספר חודשים, בהם נדרש המפעל לבנות נהלי עבודה חדשים ולשנות הרגלים ישנים. במהלך תקופה זו ליווינו את הלקוח באופן רציף ועמדנו לרשותו בכל שאלה, קטנה כגדולה, ייצגנו אותו בפני הרשויות וסגרנו עבורו את כל הקצוות. עם סיום התהליך התקבל ההיתר המיוחל, ואנו קיימנו עם הלקוח פגישה להנגשת תנאי ההיתר, על מנת להטמיע את הדרישות על כל פרטיהן באופן מלא.


bottom of page